زهیوی: شادی را به قلب خوزستانی ها بردیم

زهیوی می گوید بازهم باید یک شادی دیگر به خوزستانی ها تقدیم کنیم، در لیگ قهرمانان آسیا هم می خواهیم نماینده شایسته ای برای خوزستان باشیم.